AYER DX-5全能播放器


1_20130526101002170TH.thumb.jpg

Ayre DX-5规格:  

播放  格  式:CD、SACD、DVD—Aududio、DVD—Video、Blu-ray,MP3;

输出电平(PCM):4.00 V rms—balanced  OutpUtS/2.00V  rmS  -  Si ng1e-endedoutputs

输出电平(DSD):2.00  V  rmS  -  balanCed OUtpUtS/  1.00 V  rmS—singale-ended outputs;

功率消耗:最高60 watts(待机20 watts)

尺寸:44 X32 X 9.5 Cm(W X D *H)

重量:23磅(10.5 kg)